ВУЗ ШАГ

Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Курс «Літературне читання» – органічна складова освітньої галузі «Мови і літератури».

На уроках літературного читання   гуманізація   реально втілює ідею пріоритету людських цінностей над матеріальними, економічними ; визначає гармонію людських стосунків з навколишнім середовищем, суспільством, природою; створює максимально сприятливі умови для оволодіння змістом навчання й розвитку індивідуальної творчості учня. Тексти творів збагачують  почуття учнів, розкривають перед ними  навколишній світ, зображують людські стосунки, формують відповідне ставлення до навколишнього світу, перетворюючи зовнішні відчуття на внутрішні, морально поціновані переконання.   Ці аспекти  знайшли відображення в роботах Б.Ананьєва, Н.Волошиної, І.Зязюна, Н.Миропольської та ін. Однак аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури засвідчив, що питання впровадження   гуманізації у навчально-виховний процес на уроках літературного читання розглянуто недостатньо. Зважаючи на це, мета даної статті - обґрунтувати важливість гуманізації навчально-виховного процесу на уроках літературного читання з метою формування морально-ціннісних  якостей особистості молодшого школяра .

У  навчальній програмі «Літературне читання» зазначено, що в процесі навчання «формуються в дитини морально-естетичні, громадянські уявлення і поняття, збагачуються почуття…» [5]. Перевага ж читання як засобу виховання моральних якостей полягає передусім у реалізації тематично-жанрового та художньо-естетичного принципів добору творів для читання, тому що тематика творів відображає різні сторони життя й діяльності людини, сприяє засвоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню найкращих почуттів: любові до рідної землі, мови, природи, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого покоління, національних традицій свого народу та культури інших народів. Зміст дібраних творів розкриває перед учнем різноманітність навколишнього світу, людських взаємин, сприяє розвитку почуттів гармонії та краси, формуванню особистісного ставлення до навколишнього.

Подобається