Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Особистість вчителя.Становлення педагога-гуманіста.

Рівень здійснення педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, досягнення високих результатів у навчанні і вихованні школярів залежать передусім від того, як педагог формує цілі своєї професійної діяльності, що вважає пріоритетним у своїй професії, який він сам як особистість, як суб'єкт педагогічної діяльності.

Спрямованість особистості педагога - це мотиваційна зумовленість його дій, вчинків, усієї поведінки конкретними життєвими цілями, джерелом яких є потреби, суспільні вимоги і под. Н. В. Кузьміна виділяє три основні типи спрямованості, які визначають характер педагогічної діяльності вчителя: дійсно педагогічну, формально педагогічну і удавано педагогічну. Учитель може бути зорієнтований на професійне самоствердження, на засоби педагогічного впливу, на учня, на учнівський колектив, на цілі педагогічної діяльності. Дійсно педагогічна спрямованість особистості - це стійка мотивація формування особистості учня, її всебічного гармонійного розвитку. Саме ця спрямованість вважається гуманістичною.

Гуманістична спрямованість особистості вчителя означає ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Вільно реалізувати свої творчі можливості задля себе і оточення людина може лише за наявності віри у саму себе. Остання зміцнюється тоді, коли сприймаються і оцінюються не тільки її позитивні якості, а вся особистість у цілому, тобто коли ЇЇ люблять, поважають її' гідність, виявляють гуманність.

Водночас гуманізм не є абсолютизованим усепрощенням і покірністю стосовно недосконалості людини. Педагог повинен ставити перед вихованцем посильні і розумно сформульовані вимоги з метою його подальшого розвитку, тобто здійснювати педагогічний вплив гуманістичного, а не авторитарного характеру.

Гуманістичний смисл педагогічної діяльності властивий багатьом видатним учителям усіх часів і народів.

Ще у XVII столітті чеський педагог-гуманіст Ян Амос Коменський мріяв дати своєму народові зібрану воєдино мудрість світу. Він порівнював учителя із садівником, який з любов'ю вирощує рослини в саду, з архітектором, який дбайливо забудовує знаннями всі куточки людської істоти, зі скульптором, який старанно обтесує і шліфує уми й душі людей, з полководцем, який енергійно веде наступ проти варварства і неуцтва.

Визначний український філософ і просвітитель Г. С. Сковорода вважав, що одним з найголовніших обов'язків педагога є виявлення і розвиток природних можливостей вихованця.Тільки щиро люблячи своїх вихованців, гуманно ставлячись до них, педагог може успішно формувати їхнє моральне обличчя, збуджувати й утверджувати в них любов до людей, "... помічати або розуміти; а чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а чим більше плекає надії, тим полум'яніше любить, з радістю творить добро, безмежно і безмірно, наскільки це можливо".

Відомий німецький педагог і діяч у галузі народної освіта середини XIX століття Адольф Дістервег, якого називали учителем німецьких учителів, висував загальнолюдську мету виховання: служіння істині, добру, красі. "У кожному індивіді, в кожній нації повинен бути вихований образ думок, який називається гуманністю, - це прагнення до благородних загальнолюдських цілей".

Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський заклав теоретичні основи національної гуманної педагогіки. Ідеальний учитель, на його думку, тонко відчуває душевний стан своїх учнів, убачає в них особистості, які гідні такої самої поваги та визнання своїх прав, як і дорослі люди. Такий педагог прагне створювати взаємини, за яких виникає можливість особистісного впливу вчителя, його розуму, моральності, волі, характеру на особистість вихованця.

Виховання заради щастя дитини - такий гуманістичний смисл педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського. Першорядне завдання учителя, вважав він, полягає в тому, щоб відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці. "Розпізнати, виявити, розкрити, випестити, викохати в кожному учневі його неповторно-індивідуальний талант - значить підняти особистість на високий рівень розквіту людської гідності".

У новому тисячолітті гуманізм стає узагальненою системою поглядів, переконань, ідеалів учителя XXI століття. Зміст його практичної діяльності, її засоби, методи і способи реалізують:

- ідею особистісно орієнтованого підходу в навчанні і вихованні;

- підпорядкування дій педагога реальним інтересам вихованця;

- надання допомоги учневі у використанні засвоєних знань, умінь, навичок та способів діяльності у повсякденному житті для розв'язання реальних проблем - побутових, виробничих, соціальних;

- забезпечення гармонійного і творчого розвитку кожного учня з наданням йому можливості прояву суб'єктності і самобутності;

- якомога ширше використання педагогічних вимог в опосередкованій формі (порада, прохання, довір'я, схвалення тощо, педагогічної підтримки);

- поступовий перехід від групових форм взаємодії до індивідуальної;

- емоційне забарвлення ділових відносин з учнями;

- постійний контроль у процесі ділової комунікативної діяльності;

- подолання різних проявів авторитаризму, домінування, садизму, відриву навчання і виховання від життя суспільства.

Ствердження гуманістичного мислення передбачає розуміння педагогом суспільно-економічних і політичних змін, що відбуваються; чутливість до зрушень в особистості вихованців, їх позицій, цінностей, потреб, мотивів; невпинне переосмислення своїх дій, удосконалення педагогічного процесу.

Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу до учня, толерантність і справедливість, учитель тим самим захищає свободу особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові цінності, виступає співучасником зміцнення демократичного ладу.

Чи існують спеціальні методи, організаційні форми для особистісно-орієнтованого виховання? Їх немає. Вчитель-гуманіст користується всіма виховними засобами класичної педагогіки. Але вони трансформовані у відповідності з новими цілями і завданнями виховання. Головне, що змінюється в методах і формах виховного процесу, це спрямованість. Взяти хоча б такі загальні методи виховання, як переконання або привчання. По-різному використовують їх педагоги на практиці. Тяжіють до жорсткого управління авторитаристи направляють переконання прямолінійно, дбаючи лише про ясність і категоричності його пред'явлення. У гуманістичної педагогіці те ж саме переконання буде виражено багато м'якше, і залежно від особливостей вихованців та ситуації воно прийме нові форми. Головне - задовольнити запити, потреби, інтереси вихованця.

Таким чином, хоча основні форми традиційного та особистісно-орієнтованого виховання зберігаються, вони все ж відрізняються між собою. Ці відмінності ми помітимо відразу, якщо не будемо забувати, що особистісно-орієнтоване виховання спрямоване на формування внутрішньо вільної, поважаючої себе та інших, активної особистості. Значить, форми і методи його необхідно направляти так, щоб вони максимально наближали до досягнення мети.

А щоб «повернути» їх у гуманістичне русло, необхідно дотримуватися правил, вироблених практикою:

- піддавати ревізії традиційні методи, форми, засоби виховання, щоб не допускати проникнення тих вимог, які суперечать гуманістичної спрямованості виховання.

- виключати методи покарання, що принижують особистість, що ображають її гідність;

- вибирати тільки такі форми організації виховного процесу, які не завдають шкоди здоров'ю вихованців, не травмують психіку. Вихователя-гуманіста жахне традиція проводити двогодинну лінійку з нагоди закінчення початкової школи під палючими променями сонця на асфальті шкільного двору;

- всіма силами заохочувати прагнення дитини чесно ставитися до своїх обов'язків;

- принципово, строго, але доброзичливо і терпляче засуджувати погані вчинки вихованця, розтлумачувати, чому не можна чинити так, як вчинив він;

- допомагати вихованцю виявляти помилки, м'яко, переконливо пояснювати, які недоліки виявлено в його роботі;

- підтримувати емоційне благополуччя дитини;

- формувати позитивну самооцінку школяра, віру в себе, повага до себе;

- постійно підвищувати вимоги, закріплювати досягнуті результати;

- активізувати діяльність особистості в потрібному напрямку, не чекати негативного вчинку , щоб потім докоряти їм;

- розуміти, приймати, любити дитину доброю, але вимогливою любов'ю;

- жити інтересами, переживаннями дитини, не вторгатися, а входити в його внутрішній світ обережно, тактовно, проявляючи емпатію;

- розуміти себе, знати свої сильні і слабкі сторони, використовувати у вихованні інших тільки свої переваги. Стежити за своєю поведінкою, бути зразком для дітей;

- пильно вдивлятися у своїх вихованців, щоб у кожен момент знати, як іде процес виховання;

- щиро радіти найменшому успіху свого вихованця;

- надавати дитині можливості для самоствердження;

- постійно нагадувати дитині, чого від нього вимагають, яким хочуть бачити його;

- враховувати стан і настрій вихованця. Часто дитина відмовляється виконувати якесь вимога. Потрібно відступити і вибрати момент, коли він виконає його з задоволенням. «Убиваєм чотирьох зайців одразу»: поважаємо бажання особистості, що не фіксуємо факт непослуху, що не формуємо негативного ставлення до дії, відкриваємо дитині шлях до самостійного розуміння, що він, можливо, не прав, даємо можливість врятувати репутацію. Подумайте, що могло б бути, якби вихователь неодмінно наполіг на своєму;

- слухати дитину уважно, демонстративно відклавши в сторону навіть термінову роботу;

- міцно утримувати виховний процес під контролем в рамках обраної стратегії;

- отримувати задоволення від спілкування з вихованцями;

- розмовляти з вихованцем так, як він хоче, щоб розмовляли з ним;

- не дивитися на вихованця зверху вниз, очі вихователя повинні знаходитися на рівні його очей;

- направляти і розвивати гуманістичні тенденції в сім'ї дитини.

Якщо сім'я міцно тримається за традиційні норми жорсткого виховання, не послабляти спроб до тих пір, поки не настане пом'якшення. Але ні поглядом, ні словом не налаштовувати дитину проти батьків;

- засуджувати вчинок, але поважати особистість. Вихователь може сказати: «Ти вчинив гидко», але ні в якому разі - «Ти бридкий». Дайте зрозуміти вихованцю, що його вчинки негідні тих добрих починань, які він у собі носить, але поки пригнічує. А от за добру справу треба похвалити: «Молодець, ти вчинив правильно. Так дій завжди ».

Вчитель не буде:

- принижувати дитину, зло жартувати, іронізувати: «Ну, це, звичайно, знову Сидоров , нічого іншого від нього я не очікувала! »;

- вказувати дитині на негативні сторони його характеру, провокуючи виникнення або рецидив небажаної поведінки:« У такий мямлі, як ти, вічно щось трапляється ( падає, розбивається, пропадає) »;

- стосуватися фізичних вад дитини:« Який ти незграбний! »;

- вимагати беззаперечного виконання своїх вимог:« Не розмовляй, а виконуй! »;

- придушувати самостійність дитини:« Не можна! »;

- порівнювати дитину з іншими дітьми:« Подивися, який ти замазура в порівнянні з Настею »!;

- виражатися незрозумілими для дитини словами, давати недоступні для його розуміння визначення моральних норм:« Дисципліна, брат, це тобі не фунт ізюму. Аванті-тутті! »(Вислів вчителя фізкультури);

- категорично відкидати аргументи дитини:« Що ти розумієш? Слухай, що я тобі кажу! »;

- Ні за яких обставин не вимовляти заборонені фрази:« У мене немає сил боротися з вами »,« Таких дурних дітей я ніколи не бачила »;

- робити зауваження дитині, який в даний момент не розташований до спілкування, не в настрої: «Ти чому такий кислий? Що у тебе знову сталося? »;

- Ні за яких обставин не вживати вирази типу:« ти - ганьба для всієї школи »,« ти дурень, хлюпик, тюхтій, мимрить »,« колонія по тобі плаче »,« поки не візьмешся за розум, не бачити тобі. »,« я знаю, ти завжди починаєш першим »,« краще помовчи, послухай, що я тобі скажу »тощо;

- насильно лізти в душу дитини. Право на заповітне є у кожного. Це нормальний стан;

- нервувати і панікувати, якщо бажані зміни настають повільно. Не залишатиме спроби досягти позитивних зрушень, зневірятися, впадати в паніку і тим самим показувати дитині, що він безнадійний. Просто він не такий як усі, у нього свої темпи і особливості розвитку;

- робити широкі узагальнення про честь, совість, обов'язки дитини на основі окремих проступків: запізнився на урок, неохайно одягнувся і т.п .: «Де твоя совість?» Дитина в цьому випадку відчуває несправедливість, знає, що це випадковість. У відповідь реакцією, швидше за все, буде норовистість, непослух.

Вчителем-гуманістом стають не відразу. Кожен повинен оцінити свої можливості, пройти підготовку, відповісти на філософські питання. Спробуємо?

Подобається