Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Стаття "ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ"

Іванюк О. О.

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 

У статті висвітлено діяльність педагога, який працює з учнями молодшої ланки щодо впровадження ним ігрових технологій навчання, що сприяє оптимізації процесу навчання й виховання, розвиває мовну, мовленнєву, соціокультурну та загальнонавчальну компетенції школярів. На конкретних прикладах розкрито доцільність використання вищезазначених технологій, доведено вагомість їхнього впровадження як дієвих аудіовізуальних засобів у загальному процесі вивчення іноземної мови.

 

Останнім часом в Україні спостерігається значне підвищення інтересу науковців, методистів, лінгвістів, психологів, учителів-практиків до висвітлення ролі та функцій педагога, який працює з учнями початкової школи та використання ним сучасних ігрових технологій навчання. З огляду на це, актуальність нашої статті визначена загальними тенденціями вивчення педагогічних особливостей процесу навчання й виховання та пошуків найоптимальніших шляхів розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенції учнів. Про важливість та актуальність проблеми раціонального впровадження їх у навчально-виховний процес свідчить невисокий рівень знань, умінь та навичок українських учнів початкової ланки з різних видів навчальної діяльності, нестійка пам’ять школярів.

У науково-методичних джерелах з педагогіки, психології, культурології, мистецтвознавства, соціології діяльність педагога розглядається в рамках діалогічних та полілогічних відносин. Аналіз сучасних педагогічних досліджень вищеозначеної освітньо-виховної проблеми дозволяє дійти загального висновку, який полягає в тому, що в нашій країні не дуже чітко окреслені та конкретизовані вимоги до професійної діяльності вчителя, який працює з учнями 1 – 4 класів. Хоча діяльності педагога початкової ланки, використання ним ігрових технологій навчання присвячено праці, дослідження багатьох вітчизняних учених, зокрема Р. Арцишевського, І. Беха, Н. Бібік, М. Боришевського, Ю. Завалевського, П. Ігнатенка, І. Касанжи, Л. Крицької, Н. Косарєвої, Л. Момотюк, В. Примакової, О. Савченко, О. Стребної, О. Сухомлинської та інших, проблема повністю не вирішена. Науковці продовжують досліджувати проблематику формування компетентностей молодших школярів, спрямованих на набуття стійких знань, умінь і навичок, розвитку їхньої пам’яті.

Метою цієї статті є розкриття діяльності роботи вчителя іноземної мови, який працює з учнями молодшого шкільного віку щодо раціонального використання ним ігрових технологій навчання.

Ми розглядаємо будь-яку діяльність як «…спосіб буття людини у світі, її здатність вносити в дійсність зміни» [5, с. 52]. Під педагогічною діяльністю ми розуміємо «…вид соціокультурної діяльності, спрямованої на передачу накопичених людством культури й досвіду від старших поколінь молодшим, створення умов для їх всебічного гармонійного розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві» [1, с. 468]. Вищезазначена діяльність вчителя іноземної мови має певну специфіку: вона простежується в тому, що анатомо-фізіологічний, психічний і соціальний розвиток особистості здійснюється в іншомовному спілкуванні.

Основою педагогічної діяльності освітянина є спільна діяльність або суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Таким чином, суб’єкти педагогічної діяльності (вчитель і учень) – це носії активного, креативного, перетворювального начала. Цілком природно, що перш, ніж говорити про діяльність педагога, його мету, плани на майбутнє тощо, слід подбати про створення належних умов для всебічного гармонійного розвитку особистості учня, його самореалізації, розкриття індивідуальності, творчого потенціалу. У професійній діяльності вчителя, який працює в початковій ланці реалізуються наступні термінальні функції:

–       навчальні;

–       виховні;

–       розвивальні;

–       забезпечення життя;

–       соціалізації.

Не слід забувати й про тактичні функції, що сприяють успішній реалізації стратегій, обслуговують всю сукупність стратегічних функцій. До них належать:

–       інформативна;

–       експресивна;

–       смислоутворювальна;

–       діагностична;

–       індивідуалізаційна;

–       спонукальна;

–       прогностична;

–       культурологічна;

–       психотерапевтична;

–       рекреаційна.

Педагог для школярів 1 – 4 класів виступає не лише в якості знавця іноземної мови, а й модератора, фасилітатора, експерта, психолога, помічника, порадника тощо.

Учні початкової ланки завжди з нетерпінням чекають таких уроків, де присутні зорові образи, де існують елементи гри, адже зорове сприйняття є для більшості школярів домінантним, а гра – цікавим, рухливим етапом уроку.

Для того, щоб діяльність освітянина була більш цілеспрямованою, учитель має заздалегідь поставити перед учнями початкової ланки конкретну задачу, мету в грі, наприклад, навчитися відповідати на запитання педагога, учнів, самому ставити запитання тощо. Ми погоджуємося з думкою дослідниці Н. Камінської, що успіх справи залежатиме від скоординованих дій вчителя та учнів [3].

Вже давно відомо про навчальну функцію гри, тому, використовуючи її як засіб навчання й виховання, відомі педагоги стверджували й стверджують, «… що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей» [4, с. 4]. Але, незважаючи на очевидну доцільність ігор, вони ще недостатньо використовуються освітянами в шкільній практиці, тому ми пропонуємо перелік декількох дидактичних ігор на уроках іноземної (англійської) мови.

Фонетичні ігри – «У кого найкращий слух?» («Who has the best hearing?»), «Хто знає транскрипцію найкраще?» («Who knows the symbols for the sounds best?»), «Давайте попрацюємо над інтонацією» («Let us work on intonation»), «У кого найкраща вимова?» («Who has the best pronunciation?»).

Ігри на засвоєння літер алфавіту – «Хто знає алфавіт найкраще?» («Who knows the ABC best?»), «Ти знаєш алфавіт?» («Do you know the ABC?») «Ти знаєш першу літеру цих слів?» («Do you know the first letter of these words?») «Хто знає більше слів?» («Who knows more words?»).

Ігри на засвоєння правил читання – «Ти знаєш правила читання?» («Do you know the rules of reading?»), «Читай невідомі слова» («Read the unknown words»), «Ти можеш прочитати ці буквосполучення?» («Can you read these combinations of letters?»), «Читай наступні слова» («Read following words»).

Ігри для розвитку навичок читання – «Знайди ключове слово або буквосполучення» («Find the key word or word-combination»), «Прочитай слово, буквосполучення або речення» («Read the word, word-combination or sentence»), «Заверши розповідь» («Finish the story»), «Озаглав цю розповідь» («Name this story»).

Ігри для розвитку навичок аудіювання – «Хто розуміє текст найкраще?» («Who understands the text best?»), «Прокоментуй, що ти чуєш» («Comment on what you hear»), «Послухай та знайди малюнки» («Listen and find pictures»), «Яка команда найкраща?»(«Which team is the best?»).

Ігри для розвитку мовленнєвих навичок – «Доброго ранку, Михайло» («Good morning, Michael»), «Вечірка з дня народження» («A birthday party»), «Відправка телеграми» («Sending a telegram»), «В крамниці» («In the shop»).

Лексичні ігри – «Відгадай слово» («Guess the word»), «Хто додасть більше слів?» («Who will add more words?»), «Пори року» («Seasons»), «Я люблю весну» («I like spring»).

Граматичні ігри – «Маєш ти…?» («Have you…?»), «Хто це?» («Who is this?»), «Заверши речення» («Complete the sentence»), «Що у сумці?» («What is there in the bag?»).

Пропонуємо розглянути одну з вищезазначених ігор – «Що у сумці?» («What is there in the bag?»). Мета її – засвоєння вживання іменників у множині, розрахована на учнів І – ІІ класу. Учитель бере сумку (мішок) і наповнює його предметами, англійські назви яких вже відомі школярам. Далі відбувається діалог між учителем і учнем.

Учитель: What is there in the bag, Kate?

Учень: There is a pen in the bag.

Учитель: You are right, Kate, there is a pen in the bag. Here it is.

Педагог дістає названий предмет і кладе його на стіл. Якщо у сумці (мішку) є декілька зразків одного і того самого предмета, вчитель запитує: (У такий спосіб школярі засвоюють множину іменників). Гру продовжують до тих пір, поки не будуть названі всі предмети. Педагог стежить за ходом гри, виправляє при необхідності учнівські помилки, контролює поведінку в класі. Учитель може подумати про доцільність використання заохочувальних призів для переможця.

Розглядаючи проблему педагогічного застосування ігрових технологій навчання, ми дійшли таких висновків: вагомість впровадження їх як дієвого аудіовізуального засобу у загальному процесі навчання й виховання розкривається через його незаперечний зв’язок з формуванням мовної, мовленнєвої, соціокультурної та загально навчальної компетенцій [2]. На уроках іноземної мови ми маємо справу саме з навчальними іграми, що на відміну від розважальних, мають специфічну методичну мету, яку вчитель має завжди уявляти, однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що освітянина цікавить дидактичний підтекст. Для педагога будь-яка ігрова технологія навчання це, насамперед, комплекс продуманих вправ для школярів.

Безперечно, гра пробуджує інтерес і активність учнів, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванню іншомовних слів, словосполучень та речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов’язковою умовою активної участі, а в окремих випадках – обов’язковою умовою виграшу.

Гру ми розглядаємо як певну комунікативну ситуацію, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання; бажання перемогти мобілізує думки гравців. Спілкування включає не лише власне мовлення, але й невербальні засоби: жести, міміку, пози тощо, має чіткий вмотивований характер. Для мови гри, не дивлячись на деяку її шаблонність, запрограмованість, характерна також спонтанність, оскільки перемога залежить від точної та швидкої реакції, правильних та дотепних відповідей.

Подальші перспективи досліджень проблеми, на наш погляд, у тому, щоб дослідити ефективність застосування конкретних ігор, виявити їхні сильні та слабкі сторони, враховуючи при цьому вікові, статеві, когнітивні, психофізіологічні особливості учнів початкової ланки та специфіку іноземної мови.

Література:

1. Волкова Н. Педагогіка: Навч. посібн. 3-тє вид., стер. / Н. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. –  468 с .

2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

3. Камінська Н. Ігрові моменти на уроках англійської мови / Н. Камінська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 80 с.

4. Павлюк А. 200 ігор на уроках англійської мови / А. Павлюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – С. 4.

5. Фіцула М. Педагогіка: Навч. посібн. Вид. 2-ге, випр. доп. / М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – С. 52.

 

 

Інформація про автора:

Іванюк Ольга Олексіївна, вчитель англійської мови І категорії Новокаховської ЗОШ І – ІІІ ст. № 7

 

 

 

Подобається