Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Методичне об'єднання вчителів іноземних мов

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

                                Упровадження Державного стандарту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011  № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» у 2014/2015 навчальному році 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів переходять на навчання за новими програмами для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua. Навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за Державними стандартами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011  № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», яка розміщена за адресою www.mon.gov.ua.

Звертаємо увагу на нові Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664) розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

З 1 вересня ми знову повертаємося до системи, до якої навчальний заклад, і батьки мають право вибору: вивчати чи не вивчати другу іноземну мову. Тобто, є типовий навчальний план – додаток № 10 – для української школи з вивченням двох іноземних мов. Є типовий навчальний план для української школи з вивченням мови національних меншин – додаток № 12. І типовий навчальний план з вивченням лише однієї іноземної мови.

Нагадуємо, що   адміністрація школи не може приймати  рішення про запровадження вивчення тієї чи іншої іноземної мови одноосібно.  Усі пропозиції мають враховувати побажання батьків, наявне кадрове та навчально-методичне забезпечення.  Запроваджене в минулому навчальному році вивчення другої іноземної мови повинно  продовжуватися в наступних класах.

У 2014/2015 навчальному році  вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

№   з/п

Назва

 

Клас

Видавництво

Рік видання

Документ про надання грифа

1.

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи

1-2

ВД «Освіта»

2011

Наказ МОНмолодьспорту

від 12.09.2011

№ 1050

2.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-9 класи

3-4

Перун

2005

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611

3.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов  «Іноземні мови. 5-9 класи»

5

 

ВД «Освіта»

2013

Наказ МОНмолодьспорту

від 06.06.2012

 № 664

4.

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови

1-11

Поліграф-книга

2010

 

5.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 2-12»

3-9

Перун

2005

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611

6.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-12 класи (друга іноземна мова)»

6-9

Перун

2005

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611

7.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень)

10-11

Поліграф-книга

2010

Наказ МОН

від 28.10.2010

№ 1021

 

Навчальний процес у 2014/2015 навчальному році організовується таким чином, щоб забезпечити якісний доступ учнів до освіти в умовах переходу до інформаційного суспільства. Тому вивчення іноземних мов —  життєва необхідність. Прожити без знання іноземних мов можна, але стати конкурентоздатним — ні.

         Поділ класів на групи при вивченні мов здійснюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами). При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу  клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

         Для учнів 7-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Особливу увагу слід приділити організації навчання у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Цілі, завдання і особливості навчання:

Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально- методичне забезпечення вивчення предмета. Вивчення іноземних мов у цьому навчальному році буде здійснюватись за програмами «Іноземні мови. 5-9 класи» та підручниками:

 1. Англійська мова

Англійська мова. 6 клас; авт. Карпюк О.Д. (видавництво «ЛібраТерра», 2014); Англійська мова. 6 клас; авт. Несвіт А. М. (видавництво «Генеза», 2014).

Система оцінювання навчальних досягнень учнів

Контроль є невід'ємним елементом й умовою успішного засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими у ході контролю, можна судити про стан рівня навченості учнів на певному відрізку часу і про їхню готовність для включення в навчально- пізнавальну діяльність. Тому контроль повинен бути багатоцільовим, багатобічним і багатоступеневим і базуватися на наступних принципах: планомірність, систематичність, об'єктивність, комплексність, індивідуальність і педагогічна тактовність.

Ефективність контролю залежить від того, наскільки грамотно складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, правильно визначені найефективніші методи й форми контролю.

Проведення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки випускників. Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії.

Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його робота, які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань.

Поточний контроль проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів оволодіння ним, здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.

Основна функція поточного контролю — навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

Наступною ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що проводиться  з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих студентами раніше. Семестровий контроль проводиться 2 рази на рік.

Вищезазначені види контролю мають на меті: контроль над повнотою й міцністю теоретичних і практичних знань з іноземної мови за певний період навчання; формування вмінь практичного застосування отриманих знань в усному мовленні.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найактуальніші розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

 

Друга іноземна мова

Вивчення двох іноземних мов у контексті шкільної освіти - це реальність і потреба сьогодення. До цієї проблеми прикута увага педагогів, методистів, лінгвістів. Метою іншомовної ї освіти у глобальному масштабі стає розвиток полікультурної й багатомовної особи, у тому числі через формування її комунікативної компетентності, що проявляється у здатності та готовності здійснювати спілкування засобами іноземної мови на міжкультурному рівні в широкому культурологічному аспекті.

Уроки іноземної мови несуть не лише навчальну мету, а й освітню, розвиваючу та виховну, тренують пам'ять, розширюють світогляд, знайомлять з іншою культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова - засіб спілкування багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Поліглоти відзначають, що найскладніша для засвоєння мова - перша, а всі інші даються легше. У багатьох мовах є схожі слова, часто схожі граматичні конструкції. Наприклад, слова-інтернаціоналізми.

Дитині легше вивчати другу іноземну мову завдяки методам, які вона засвоїла у процесі вивчення першої мови. Французька, англійська та німецька мови належать до різних груп (романської й німецької), але граматична будова, не кажучи вже про багато латинських запозичень у лексичному складі, у них схожа. Крім того, у кожній мові є свої «легкі сторони». В одній - простіша граматика, в іншій -  правила читання чи  вимова.

Основні відмінності у викладанні іноземної мови як другої порівняно з першою

Коли ми вивчаємо першу мову, то тривалий час намагаємося усвідомити, що таке іноземна мова і потребуємо достатньо багато часу для того, щоб зрозуміти систему мови. Коли починаємо вивчати другу іноземну мову, то у нас вже є досвід, уявлення про систему мови. Якщо ви знаєте англійську, вам  не треба пояснювати, багато речей, котрі відсутні в рідній мові, проте присутні в англійській (наприклад, артикль). В учнів вже є відчуття мови, присутня також і стратегія вивчення мови, частіше, щоправда, на підсвідомому рівні. Тобто учень  знає, наприклад, як йому краще запам'ятовувати слова.

Разом з тим збільшується свідома складова навчання, тобто дуже багато матеріалу сприймається вже на свідомій основі, і саме тому процес вивчення другої іноземної мови прискорюється.

Знайомство із другою мовою варто розпочинати також з ознайомлення учнів із культурним портретом країни. Наприклад, у франкомовних країнах є поняття «франкофонія», аналог в англійській - англомовні країни (English-speaking countries). Розпочинаючи вивчення французької мови, діти вже знають сотні французьких слів (макіяж, візажист, тет-а-тет, бульйон гарнір, кутюр, багаж, дежавю).                                                          

Багато чинників полегшують роботу з навчання другої іноземної мови. 

В учнів уже сформовані загально навчальні вміння, а саме:

 • робота в різних режимах (індивідуально, у парах, у групах);
 • уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, аргументувати;
 • здатність розпізнавати, диференціювати мовні явища та слова (артиклі, власні імена, структуру пропозиції, дієслова-зв'язки);
 • уміння сприймати іноземну мову на слух, спілкуватися з одним чи кількома співбесідниками;
 • користуватися словником, застосовувати інтуїцію, здогадку.

Усі ці вміння й навички вже прищеплені вчителями першої іноземної мови. Треба тільки вміло їх використовувати.  Із самого початку учень усвідомлює, що вивчення другої іноземної не такий складний процес, якщо знати першу іноземну і використовувати свої знання при оволодінні другою. Практика навчання іноземних мов доводить, що труднощі оволодіння кожною новою іноземною мовою зменшуються приблизно вдвічі порівняно із зусиллями, що витрачаються на вивчення першої іноземної мови.

Позитивне перенесення досвіду вивчення першої іноземної мови може мати місце на трьох рівнях:

 • на рівні мовно-мисленнєвої діяльності — чим більшою кількістю мов людина володіє, тим більше розвинуті її мовно-мисленнєві механізми, такі як пам'ять, зорове та слухове сприйняття;
 • на рівні мови — схожі лінгвістичні явища в першій іноземній мові;
 • на рівні навчальних умінь, якими учень оволодів під час вивчення першої іноземної мови і які переносяться ним на оволодіння другої іноземної мови та полегшують процес засвоєння.

             Істотним у методиці викладання другої іноземної мови є врахування психологічних особливостей учнів. Навчання другої іноземної мови розчинається в ранньому підлітковому віці – в 11 років із 5-го класу.

Оволодіння складними інтелектуальними операціями та збагачення понятійного апарату роблять розумову діяльність більш стійкою та ефективною, наближаючи її в цьому відношенні до діяльності дорослого. Із цієї причини імітаційно-інтуїтивні прийоми в навчанні другої іноземної мови поступаються місцем аналітичним формам роботи, узагальненню, систематизації, порівнянню мовних фактів.

Неодмінною умовою ефективності процесу навчання другої іноземної мови є її когнітивно-комунікативний характер, що припускає усвідомлене засвоєння. Головне місце відводиться завданням пізнавального характеру.

При навчанні другої іноземної мови дуже важливо використовувати сучасні освітні технології. До цього спонукають і навчальні посібники, й інтенсивність процесу навчання — дві години на тиждень. При цьому зменшується частка репродуктивної діяльності в навчальному процесі, що можна розглядати як ключовий момент у навчанні іноземних мов узагалі.

До таких технологій можна віднести, наприклад:

проблемне навчання; колективне навчання; різнорівневе навчання; дослідницькі методи навчання; проектні методи навчання; технологію ділових, рольових та інших видів ігор; навчання у співпраці.

Починаючи із 5-го класу, усі ці технології на тому чи іншому рівні впроваджуються на уроках і в позаурочний час. Учні захищають свої проекти, проводять дослідження, виступають у різних ролях, пропонують свій варіант рішення проблеми з урахуванням вікових і мовних можливостей. Природно, комунікативна спрямованість навчання при цьому зберігає своє пріоритетне значення. Слід зазначити, що успішне навчання другої іноземної мови залежить не тільки й навіть не стільки від засвоєння матеріалу навчального посібника, скільки від ступеня занурення в «життя із іноземною», участь в іншомовному житті не тільки першої, але і другої іноземної мови.

При навчанні другої іноземної мови є ще більше передумов, ніж при навчанні першої, завдяки наявності досвіду вивчення іноземної мови, більш пізньому початку навчання й, тим самим, усвідомленішому підходу до вивчення мови.

Таким чином, можна враховувати індивідуальні особливості учня й диференціювати навчання, ураховуючи рівень вивченої першої мови. Для одних учнів треба створювати умови для швидшого просування, іншим давати можливість для повторення та тренування. Дуже важливі принципи економії та інтенсифікації навчання. Процес оволодіння другою іноземною мовою можна значно інтенсифікувати, якщо учні мають високий рівень володіння першою іноземною мовою.

Чинники, що сприяють економії часу та інтенсифікації процесу навчання:

-володіння латинським шрифтом скорочує період альфабетизації і зводить його до роз'яснення та засвоєння відмінностей звуко-буквенних відповідностей у різних іноземних мовах, графічного і звукового образу слова;

-наявність значного потенційного словникового запасу (слова англійської мови, що мають схожість із іншими іноземними мовами, прямі запозичення з іншої мови, інтернаціоналізми полегшують процес навчання читання і сприяють швидшому оволодінню лексикою другої іноземної мови);

-швидке просування у сфері читання сприяє більш швидкому розвитку соціокультурної компетентності.

Таким чином, при вивченні другої іноземної мови не вимагається інтенсивна робота для формування в учнів уявлень про категорії, відсутні в рідній мові. Проте навіть у загальних категоріях першої і другої іноземних мов існує ряд відмінностей, на які важливо звернути увагу учнів із самого початку.

Наявність загальних рис в мовах сприяє повному перенесенню явищ першої іноземної мови на схожі явища другої іноземної мови, що й викликає помилки.

Саме тому, не дивлячись на спільність категорій, ряд збігів у понятійній сфері, тренування граматичних явищ другої іноземної мови не повинно бути менш інтенсивним, ніж у першій мові.

З розвитком умінь і навичок у другій іноземній мові, збільшенням обсягу засвоєного мовного матеріалу відбувається постійне зменшення впливу першої іноземної мови на другу. З часом учні починають усвідомлювати внутрішні закони побудови системи другої іноземної мови, формується «відчуття мови».

 

Засоби навчання іноземних мов

У методиці навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються певні вимоги.

Так, засоби навчання повинні;

 • виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію, а саме — бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної мови;
 • бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти досягненню цілей у процесі навчання іноземної мови;
 • бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються у навчально-виховному процесі, і забезпечувати управління діяльністю вчителя і діяльністю учня;
 • відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови.

Згідно з такими критеріями як значущість, призначення та застосування засоби навчання іноземної мови розподіляються на:

основні й допоміжні; для вчителя і для учня; технічні та нетехнічні.

В ідеалі усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі (далі — НМК), за яким проводиться навчання іноземної мови. Таким чином НМК і є основним засобом навчання у всій повноті його компонентів: книга для учня, робочий зошит, книга для учителя, аудіо-СD, відеозаписи та електронні засоби навчання.

Навчально-методичні матеріали для вивчення іноземних мов мають деякі особливості. По-перше, це комплекти, які складаються щонайменше з трьох компонентів (підручника, робочого зошита та книги для вчителя), а також електронних додатків (наприклад, інтерактивного СD-RОМа та DVD).

Особливу увагу слід звернути на використання автентичних засобів навчання, авторами яких є носії іноземних мов та які рекомендовані МОН України до використання в школах.

Книга для учня (підручник)

Містить увесь матеріал для поурочного викладу матеріалу і його відпрацювання. Як правило, добре ілюстрована і представлена у кольорі для того, щоб зацікавлювати та мотивувати учнів.

Серед основних вимог, що висуваються до структури та змісту підручника, виділяють такі:

підручник має забезпечувати послідовність подачі мовного та мовленнєвого матеріалу від уроку до уроку;

зміст підручника має бути комунікативно спрямованим;

кожний параграф підручника повинен мати «стрижень», навколо якого будується весь матеріал (таким «стрижнем», наприклад, може бути типова фраза, тема тощо);

структура і зміст підручника мають забезпечувати паралельне оволодіння уміннями й усного, і писемного спілкування.

Робочий зошит

Зошит пропонує додаткову практику з мовним матеріалом, уведеним у класі — граматикою і лексикою, і відпрацювання навичок та умінь, переважно читання та письма. Оскільки учні виконують письмові завдання саме у цих зошитах, то вони надруковані в чорно-білому кольорі. Для початкової школи можлива окремі «Зошит для каліграфії» (прописи), який знайомить учнів із латинським шрифтом і допомагає вправлятися в його написанні.

Книга для вчителя

До кожної сторінки даються пояснення для вчителя. Таким чином учитель має все необхідне для роботи в одній книзі. Книга для вчителя, як правило, містить:

вичерпний зміст курсу навчання на даному рівні;

вступ до курсу;

детальні поурочні конспекти, що містять опис порад щодо підготовки до уроку, матеріал і вправи для повторення, необхідну соціокультурну та лінгвістичну інформацію, поради щодо організації кожного етапу уроку і ключі-відповіді до вправ, поданих у підручнику;

додаткові завдання на той випадок, коли залишається вільний час до кінця уроку;

аудіозаписи для розуміння на слух;

короткий огляд введеного лексико-граматичного матеріалу;

інший довідковий матеріал;

список неправильних форм дієслів тощо;

тести (які можна ксерокопіювати).

 

 

Аудіо-СD

Ці матеріали містять записи текстів і завдань для аудіювання, пісні, вірші і вправи для вимови. Записи зроблені в професійних студіях акторами- професіоналами, які добре розуміють потреби викладання та вивчення мови.

Відеозаписи

Наявні для деяких курсів відеозаписи пропонують додатковий простір для класу в наш телевізійний вік і є прекрасним засобом ілюстрації елементів культури, таких як одяг, мова жестів, оточення. Відеозаписи стимулюють рольові ігри на уроках і створюють чудові можливості для повторення мовного матеріалу в контексті.

У зв'язку з активним застосуванням комп'ютерів у навчально-виховному процесі сьогодні майже кожний автентичний друкований підручник оснащений електронною версією. Необхідність саме такої конфігурації НМК викликана тим, що різні компоненти мають особливий зміст, що відповідає завданням навчально-виховного процесу. Так, для вчителя необхідно мати розгорнутий конспект з коментарями щодо технології проведення уроку (і залежно від технології, зміст книги для вчителя містить багато теоретичного матеріалу, шляхів практичної адаптації матеріалу, підказки, ключі, роз'яснення щодо покрокового планування). Для учня підручник існує у двох варіантах - основний матеріал уроку можна знайти у підручнику, який здебільше опрацьовується у класі, а додатковий (на повторення та тренування) - у робочому зошиті.

Робочий зошит часто містить супутній СD-RОМ, який є носієм мультимедійних файлів, налаштованих для активного особистісно зорієнтованого використання текстів та їх аудіо-підтримки, ресурс аудіо та відеофрагментів, а також інтерактивної функції для роботи з тренувальними вправами. Крім того, СD-RОМ може входити і до складу підручника, і до робочого зошита, залежності від концепції НМК. Наприклад, у підручнику - це збільшена ілюстративна функція, у робочому зошиті - тренувальна. Якщо такі компоненти супроводжують підручник, то вони традиційно «прив'язані» до змісту розділу підручника, що надає учню можливість мати додатковий матеріал для читання або слухання, звукозаписуючі функції, що допомагають у поліпшенні вимови та монологічного говоріння; а також граматичні і лексичні вправи - на кшталт пошуку відповідників, заповнення пропусків, кросвордів та інших. Через такі додатки реалізується процес навчання та самоперевірки що є однією із суттєвих рис автономії учня.

Подібні СD-ROMи — дуже важливі для самостійної роботи учнів з опрацювання матеріалу уроку вдома чи у класі під час самопідготовки. Диск надає можливість працювати за «планам уроку», обраного учнем, а саме — виконання таких завдань і у такому порядку, який потрібен саме йому. Багато дисків до підручників мають додаткові матеріали для тестування, щоб у учня була можливість перевіряти свої знання, включно з граматичними довідниками та міні-словниками. Робота з дисками - необхідна складова сучасного уроку іноземної мови тому, що допомагає поліпшити іншомовні навички (слухання, читання і говоріння).

Під електронно-освітніми ресурсами (далі - ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, що відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу.

Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів, незалежно від місця їхнього проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Використання будь-яких засобів навчання має бути узгодженим із системою навчання іноземної мови, співвідноситися з її принципами і цілями. Це означає, що дії учнів мають бути вмотивованими, вправи повинні зумовлювати ситуативність, характерні для реального процесу спілкування.

 

Відповідно до загальних напрямків роботи на серпневих семінарах пропонуємо обговорити такі питання:

 • зміст та форми сучасного процесу навчання іноземних мов;
 • наступність у навчанні предмету на різних етапах з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей певного віку;
 • методичні та змістові проблеми навчального заняття з іноземної мови та шляхи їх вирішення;
 • інтенсифікація освітнього процесу з іноземної мови на основі упровадження інформаційно- комунікаційних технологій;

  

Англомовні  сайти та он-лайн видання

 1. www.iatefl.org
 2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
 3. www.teachingenglish.org.uk
 4. http://education.guardian.co.uk/tefl
 5. www.teacherportfolio.cambridgeesol.org
 6. www.learnenglish.org.uk

7. El Gazette, www.elgazette.com

8. The Guardian Weekly, www.guardianweekly.co.uk/learningenglish

9. English Teaching Professional, www.etprofessional.com

 1. Modern English Teacher, www.onlinemet.com
 2. ELT Journal, www.oxfordjournals.org/eltj/
 3. Applied Linguistics, http://applj.oxfordjournals.org/
 4. Humanising Language Teaching, www.tttjournal.co.uk
 5. The Teacher Trainer, www.tttjournal.co.uk